Tel. 0910 910 308

pavol.matis@ugpartner.sk

kontakt@pavolmatis.sk

Legislatíva:


FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE:

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v týchto sektoroch:

  • poistenie alebo zaistenie,
  • kapitálový trh,
  • prijímanie vkladov,
  • poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov,
  • starobné dôchodkové sporenie,
  • doplnkové dôchodkové sporenie.

Zákony:

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 11. 2017
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z7472004.pdf

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 7. 2016
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z1862009.pdf

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 2. 2017
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z4832001.pdf

Zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa stavu k 1. 1. 2017
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z0902016.pdf

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa stavu k 1. 1. 2017
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z0392015.pdf

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, podľa stavu k 1. 11. 2017
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z2032011.pdf

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 7. 2016
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z0432004.pdf

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2016
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z6502004.pdf