Tel. 0910 910 308

pavol.matis@ugpartner.sk

kontakt@pavolmatis.sk

Široké produktové portfólio v sektoroch:


1. Poskytovanie úverov (Hypotekárne úvery a Spotrebné úvery)

Využitím širokého portfólia finančných partnerov a produktov v oblasti hypotekárnych a spotrebných úverov a po vypracovaní dôkladnej analýzy Vám poskytnem optimálne riešenie z hľadiska nákladov a Vašej súčasnej úverovej zaťaženosti s cieľom efektívneho využitia cudzích zdrojov potrebných k financovaniu Vašich potrieb.

Portfólio produktov - úvery:

 • Hypotekárne úvery
 • Spotrebné úvery
 • Podnikateľské úvery - OTP

2. Poistenie alebo zaistenie (Životné a Neživotné poistenie)

Poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti poskytnúť poistenému poistné plnenie. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť za škodu, či finančné straty.

Hlavným cieľom poistenia je racionálne zvládnutie nepriaznivých situácií s cieľom ochrániť ľudské, prírodné, fyzické a finančné zdroje, a tým zabrániť stratám.

Po zodpovednej analýze a využitím širokého portfólia partnerov a produktov v oblasti poistenia a zaistenia pripravím optimálne riešenie zohľadňujúce potreby poistnej ochrany pred neočakávanými udalosťami pre Vás, Vašu rodinu, Váš hmotný alebo nehmotný majetok.


2.1. Životné poistenie

Cieľom životného poistenia je poskytnúť klientovi poistné krytie a z toho vyplývajúce poistné plnenie v prípade neočakávanej udalosti a finančné zabezpečenie z dlhodobého hľadiska.

Životné poistenie je určené pre:

 • Zabezpečenie rodiny v prípade smrti poisteného
 • Finančná výpomoc v prípade vážnej choroby, úrazu alebo invalidity
 • Ďalšie finančné zdroje k starobnému dôchodku
 • Zaistenie hypotekárneho úveru alebo pôžičky a iných záväzkov
 • Financovanie štúdia detí a zhodnotenie investícií
 • Financovanie bývania

Portfólio produktov - životné poistenie:

 • Investičné životné poistenie
 • Kapitálové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Úrazové poistenie

2.2. Neživotné poistenie

Cieľom neživotného poistenia je poskytnúť klientovi poistné krytie a z toho vyplývajúce poistné plnenie v prípade poistnej ochrany ľudí, hmotného a nehmotného majetku občanov a podnikateľov.

Portfólio produktov - občania

 • autá - PZP, havarijné poistenie, GAP
 • poistenie majetku - dom, byt, domácnosť
 • cestovné poistenie - krátkodobé, celoročné
 • zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
 • poistenie právnej ochrany

Portfólio produktov – podnikatelia

 • autá - flotily
 • poistenie majetku - budovy, bytové domy, hnuteľný majetok, stroje
 • poistenie zodpovednosti – všeobecná, profesná, manažment, environmetálna škoda 
 • cestovné poistenie – firemné

3. Kapitálový trh (Jednorázové a pravidelné investície, Investičné zlato)

Investícia je vynaloženie finančných prostriedkov za účelom ich zhodnotenia

Je dôležité vychádzať z potrieb investorov:

 • Prečo chcú investovať
 • Aký výnos očakávajú
 • Aký je časový horizont investície (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé)
 • Akú mieru rizika je investor ochotný podstúpiť, podľa toho rozlišujeme tieto typy investorov:
  • Sklon k riziku (dynamický)
  • Neutrálny postoj (vyvážený)
  • Averzia k riziku (konzervatívny)

Na základe zodpovednej analýzy spolu vyberieme optimálnu investičnú stratégiu zohľadňujúcu Vašu finančnú situáciu a cieľ investície:

Portfólio produktov - investície

 • jednorazové a pravidelné investície do podielových fondov (jednorazové alebo pravidelné)
 • investovanie priamo do akcií
 • investičné zlato

4. Dôchodkové sporenie (II. pilier a III. pilier)

Človek by mal už v mladom veku rozmýšľať nad tým, z akých finančných zdrojov bude pokrývať svoje potreby v dôchodkovom veku.

V Slovenskej republike máme dôchodkový systém pozostávajúci z troch pilierov, kde I. pilierom je povinné dôchodkové poistenie, ktoré je priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém.

Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové sporenie v II. pilieri a III. pilieri.

Využitím a kombináciou II. a III. piliera získate pridanú hodnotu, ktorú vám tento systém ponúka vo forme ďalších príjmov v dôchodkovom veku a súčasne znížite svoju závislosť od štátneho dôchodku, ktorého výšku môže ovplyvniť nepriaznivý vývoj vo viacerých oblastiach v budúcnosti, ale najmä predpokladaný demografický vývoj.

O miere rizika a potenciálnom výnose v II. pilieri a III. pilieri rozhodujete sami voľbou investičnej stratégie.


4.1. II. pilier (Starobné dôchodkové sporenie)

Časť dôchodkových odvodov môžete presunúť do II. piliera, kde sporíte a zároveň zodpovedne investujete prostredníctvom Dôchodkových správcovských spoločností (DSS), v ktorých sú Vaše finančné zdroje zo zákona oddelené od majetku správcovskej spoločnosti.

Tieto finančné zdroje sa týmto stanú Vaším osobným majetkom. V prípade, že by ste sa nedožili dôchodkového veku, zdedia ich v plnej výške Vami určení dedičia.


4.2. III. pilier (Doplnkové dôchodkové sporenie)

Sporenie a investovanie prostredníctvom III. piliera slúži na zhodnotenie Vašich finančných prostriedkov v budúcnosti. Ponúka možnosť využiť kombináciu sporenia vlastných peňazí a príspevkov od zamestnávateľa v prípade, že vám takúto možnosť zamestnávateľ ponúka alebo investovanie vlastných finančných zdrojov.

Zhodnotené finančné prostriedky Vám budú Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) vyplácať vo forme, ktorú si vyberiete


5. Prijímanie vkladov

 • Termínované vklady
 • Vklady bez časovej viazanosti
 • Sporiace účty
 • Bežné účty
 • Účty peňažného trhu